Endothelial hemostatic markers in type 2 diabetes and without diabetes in patients with advanced peripheral arterial disease. Śródbłonkowe czynniki hemostazy w cukrzycy typu 2 i bez cukrzycy u pacjentów z zaawansowaną miażdżycą tętnic kończyn dolnych]

QUOTING:

M. Karczewski, W. Witkiewicz, J. Dubis, D. Kotschy, M. Kotschy, J. Kwapisz, P. Socha, N. Żuk, Endothelial hemostatic markers in type 2 diabetes and without diabetes in patients with advanced peripheral arterial disease. Śródbłonkowe czynniki hemostazy w cukrzycy typu 2 i bez cukrzycy u pacjentów z zaawansowaną miażdżycą tętnic kończyn dolnych], Diabetologia Kliniczna 3 (6), (2014) 238-245.

Karczewski M., Witkiewicz W., Dubis J., Kotschy D., Kotschy M., Kwapisz J., Socha P., Żuk N.,
oa_poziom.png

STRESZCZENIE

Wstęp. Cukrzyca typu 2 (DM2) jest ważnym czynnikiem ryzyka w miażdżycy tętnic kończyn dolnych (PAD). Zaburzenia metaboliczne w DM2, jak insulinooporność i hiperglikemia, powodują zwiększoną syntezę reaktywnych tlenowych rodników, które, wywołując proces zapalny i dysfunkcję śródbłonka, prowadzą do aterotromobozy. Uszkodzona ściana naczyniowa uwalnia do krwi śródbłonkowe markery hemostazy. Celem badań było oznaczenie śródbłonkowych markerów hemostazy: czynnika tkankowego (TF), jego inhibitora (TFPI), trombomoduliny (TM), czynnika von Willebranda (vWF), tkankowego aktywatora plazminogenu (t-PA) i inhibitora aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI-1) we krwi chorych z DM2 i bez DM2 u pacjentów z zaawansowaną PAD.

Materiał i metody. Śródbłonkowe markery hemostazy oznaczono w osoczu krwi 91 pacjentów z zaawansowaną PAD i DM2, w tym 37 kobiet i 54 mężczyzn w wieku 65,2 ± 9,0 lat. Grupę kontrolną stanowiło 59 pacjentów z zaawansowaną PAD, ale bez DM2. Obie grupy były w podobnym przedziale wieku i płci, z podobnymi czynnikami ryzyka i w większości współistniejącymi chorobami. Jedynie u pacjentów z DM2 częściej występowała dyslipidemia (p < 0,022). Krew pobierano rano na czczo do 3,2% cytrynianu sodu w proporcji 9:1. Śródbłonkowe markery hemostazy oznaczono metodami immunoenzymatycznymi ELISA przy zastosowaniu komercyjnych zestawów firmy American Diagnostica.

Wyniki. Stężenia śródbłonkowych markerów: TF, TFPI, TM, vWF, t-PA i PAI-1 w osoczu pacjentów z PAD i DM2 były podobne jak u pacjentów z PAD, ale bez DM2. Natomiast pacjenci z PAD i DM2 oraz z PAD bez DM2 mieli stężenia TF i vWF istotnie statystycznie wyższe (odpowiednio p < 0,05 i p < 0,0001), a TM niższe (p < 0,001) w porównaniu z grupą referencyjną osób zdrowych. Za różnice były odpowiedzialne: starszy wiek, PAD i proces rewaskularyzacji. Stężenia TFPI, t-PA i PAI-1 były natomiast prawie jednakowe w trzech grupach: z DM2, bez DM2 i w grupie referencyjnej.

Wniosek. Współistniejąca DM2 z PAD nie zwiększała uwalniania śródbłonkowych markerów hemostazy, co może potwierdzać pogląd o wspólnej etiologii DM2 i PAD polegającej na tak zwanej dysfunkcji śródbłonka naczyń. (Diabet. Klin. 2014; 3, 6: 238–245)

Contact

 

 

 

The Faculty of Environmental Engineering and Geodesy

Institute of Environmental Engineering

Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Address:
pl. Grunwaldzki 24,
50-363 Wrocław

Project assumptions

The overall goal of the project is to develop an innovative multifactor mathematical model enabling monitoring of bath contamination used in the electropolishing process of austenitic stainless steels. This model will allow optimization and reduction of process costs and will have an impact on reducing environmental pollution during electrolytic polishing of austenitic stainless steels.

The final outcome of the project will consist in the development of a method of monitoring the gradual contamination of the electropolishing bath.

Team

The team deals with research in the field of electrochemistry, wastewater treatment, monitoring and optimization of processes in laboratory and industrial conditions. The diverse experience of individual members of the IonsMonit team is its strength.

 


 

Project: “A pioneering model for monitoring pollution of electropolishing process baths (IonsMonit)” financed by the National Center for Research and Development as part of the Lider programme.

TOP